Podstawa prawna

W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy naukę w klasach:

 3- letnie liceum
(po gimnazjum)
 4- letnie liceum
(po 8-letniej szkole podstawowej)
Klasa humanistyczna  Klasa humanistyczna 
 Klasa przyrodnicza  Klasa biologiczno-chemiczna
Klasa matematyczno-informatyczna Klasa matematyczno-informatyczna

I językiem  obcym jest język angielski

II językiem obcym jest język niemiecki lub język rosyjski lub język francuski

Klasa humanistyczna

Klasa, w której rozszerzenie realizowane będzie z języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub z języka polskiego. Program w tej klasie umożliwia zdobycie kompetencji do studiowania między innymi na kierunkach: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, filologia angielska. Innowacyjność klasy realizowana jest poprzez dodatkowe zajęcia z edukacji filmowej i teatralnej.

Współpraca: Patronat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), historia lub wiedza o społeczeństwie (na korzyść ucznia).

Klasa przyrodnicza / biologiczno-chemiczna

Klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, geografii lub języka angielskiego. Program skierowany jest dla uczniów zainteresowanych podejmowaniem studiów na kierunkach: medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, fizjoterapia, biotechnologia, mikrobiologia, technologia żywności, biologia, chemia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.

Współpraca: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), biologia lub chemia (na korzyść ucznia).

Klasa matematyczno-informatyczna

Klasa z rozszerzonym programem matematyki, informatyki, języka angielskiego lub geografii została przygotowana z myślą o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia. Uczeń tej klasy ma możliwość poszerzenia wiedzy matematycznej, oraz informatycznej wykorzystując nowoczesne rozwiązania ICT. Program nauczania informatyki w tej klasie rozszerzony został o elementy robotyki i programowania robotów. Klasa przygotowuje uczniów do studiów politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych, informatycznych, oraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy na informatyków, programistów, grafików komputerowych, czy web designerów.

Współpraca: Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), informatyka lub geografia (na korzyść ucznia).

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko  do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

od dnia 13 maja 2019r.

do dnia 25 czerwca 2019r. godz. 12.00

od dnia 26 lipca  2019r.

do dnia 30 lipca  2019r. godz. 12.00

2. Uzupełnienie wniosku o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach egz. gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się  tylko w szkole pierwszego wyboru)

od dnia 21 czerwca  2019r.

do dnia 25 czerwca 2019r. godz. 12.00

 

 

 

-

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie  naboru.

do dnia  28 czerwca 2019r.

do dnia 5 sierpnia 2019r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, potwierdzających  spełnienie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym , w tym ustalonych  przez wójta, burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do  dnia 15 lipca 2019r

do dnia 20 sierpnia 2019r.

5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .

16 lipca 2019r.
 do godz. 12.00

w  dniu 21 sierpnia 2019r do godz. 12.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli  przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach  egzaminu ósmoklasisty.

od dnia 16 lipca 2019 godz. 12.00

do dnia 24 lipca 2019r. do godz. 12.00

od dnia 21 sierpnia.2019 godz. 12.00

do dnia 29 sierpnia 2019r. do godz. 15.00

7. Ogłoszenie listy kandydatów i nieprzyjętych do szkoły

25 lipca 2019r. godz. 12.00

w dniu 30 sierpnia 2019r.  do godz. 12.00

Szkołą z tradycjami

dbamy o wartości patriotyczne, realizując różnorodne projekty np.: Polsko – niemiecki projekt historyczny „Odnaleziona przeszłość- sytuacja Polaków  podczas II wojny światowej w historycznej perspektywie Głowna”, a także „Szkoła Dialogu” - program edukacyjny fundacji Forum Dialogu Między Narodami, w którym młodzież naszej szkoły poznaje się z żydowską przeszłością Głowna. Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowaliśmy wystawę pt. „Fotograficzna podróż ulicami Głowna w Latach 1918-2018. Zatrzymane w kadrze”.

Szkołą nowoczesnych technologii

mamy świetnie wyposażone pracownie – salę ICT, laboratorium językowe, sale multimedialne. Narzędzia multimedialne to codzienne elementy naszej pracy, przez co nauka staje się przyjemna i bardziej efektywna. Realizujemy projekty, które wspomagają rozwój kompetencji informatyczno-matematycznych. W ramach Akademii Programowania uczniowie poznają tajniki programowania gier i elementy robotyki. Chętnie tworzą zrealizowane w grafice trójwymiarowej projekty z wykorzystaniem drukarki 3D.

Szkołą innowacji pedagogicznych

Program : Akademia Licealisty “ International Studies  - Business, Politics, Culture, Media” to interdyscyplinarna innowacja pedagogiczna prowadzona dla uczniów klas humanistycznych przy współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych jednostek naukowych (American Corner, Ambasada USA i Ambasada Kanady, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego etc). Program koreluje z  podstawą programową, który zakłada warsztaty i wykłady o charakterze stacjonarnym i wyjazdowym w oparciu  o zasoby ww. wydziału. Trzyletni cykl pracy z uczniem ma go przygotować do dalszej nauki na kierunkach humanistycznych w  zakresie biznesu, kultury, polityki, mediów a przede wszystkim da uczniowi możliwości osiągnięcia płynności i biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim, poprzez nacisk na poszerzanie zasobu słownictwa w kontekście kulturowym i umiejętność swobodnej komunikacji w formie ustnej i pisemnej. 

Szkołą rozwijania pasji i zainteresowań

pragniemy by uczniowie naszej szkoły odnaleźli swoje talenty.  Jednym z takich kół jest Szkolne Koło Teatru Eureka, które inicjuje przedsięwzięcia teatralne w obrębie szkoły, ale także w środowisku lokalnym odnosząc liczne sukcesy .

 Szkołą EKO

poprzez realizowane projekty o charakterze ekologicznym zachęcamy uczniów do postawy na rzecz środowiska. W tym zakresie jesteśmy liderami- odnosząc wiele sukcesów np.  w konkursie Eko – Szkoła czy Eko-Belfer.

 Szkołą współpracującą z uczelniami wyższymi

w ramach współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach z wykorzystaniem infrastruktury uczelni. Ponadto  pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą zajęcia w szkole. Dzięki takiej współpracy stajemy się także ośrodkiem nauki dla środowiska lokalnego poprzez organizowanie  powiatowych konkursów  przedmiotowych dla szkół.

Proponujemy i gwarantujemy:

  • wysoki poziom nauczania
  • udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach
  • korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych (tablice interaktywne, laboratorium  językowe, laboratorium ekologiczne, laboratorium chemiczne i sala audiowizualna)
  • korzystanie z siłowni i sali fitness oraz z boiska ze sztuczną nawierzchnią
  • korzystanie z nowoczesnej pracowni informatycznej

Podkategorie

Back to top