Regulamin elektronicznego naboru

do Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie

na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Podstawa prawna
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
  3. Zarządzenie Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów rekrutacji.
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
 2. Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
  1. Liczba punktów za ocenę z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  2. Liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
  3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 • Na wolne miejsca w szkole przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną.
 • Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego
  • W pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 • Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej
  • Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie.
  • Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.
  • Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie określonym w harmonogramie naboru.
  • Deklaracja wyboru i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w formie pisemnej w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji oraz podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Jeżeli gimnazjum macierzyste kandydata nie jest w systemie naboru, a wybrał on trzy szkoły ponadgimnazjalne z systemu - składa jedną kopię świadectwa i zaświadczenia w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, celem zweryfikowania jego osiągnięć. Weryfikacji dokonuje szkolny administrator w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wybrał szkoły ponadgimnazjalne spoza systemu to do każdej z nich musi złożyć kopię świadectwa i zaświadczenia.
  • Kandydat przyjmowany jest do tego oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów uzyskanych przez kandydata, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, jest wystarczająca do przyjęcia.
  • W terminie potwierdzania woli podjęcia nauki, kandydaci umieszczeni na liście zakwalifikowanych dostarczają do szkół oryginały świadectw oraz oryginały zaświadczeń o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, potwierdzając tym wolę podjęcia nauki. Kandydaci nie mogą dostarczyć oryginałów dokumentów, do innej szkoły, niż ta, w której są umieszczeni na liście wstępnej. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w ramach listy wstępnej mogą składać oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami.
  • Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej. Nie dotyczy to kandydatów, którzy nie zostali przydzieleni do żadnego oddziału w ramach listy wstępnej.
  • Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca. Szkolne komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.
  • Oddział zostanie utworzony w przypadku naboru odpowiedniej liczby kandydatów.
  • Kandydaci dokonują rejestracji w macierzystych gimnazjach. Pozostali kandydaci dokonują jej indywidualnie poprzez logowanie na stronie internetowej lodzkie.edu.com.pl.
  • Na terenie szkoły (biblioteka) tworzy się stanowisko służące do logowania i drukowania stosownych dokumentów.
 • Ustalenia końcowe
  • Terminy rekrutacji obowiązujące na rok szkolny 2019/2020 zostały określone w Zarządzeniu Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r..
  • Etapy postępowania w naborze elektronicznym określone są w harmonogramie i zamieszczone na stronach internetowych systemu elektronicznego naboru.
 • Harmonogram naboru

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (tylko w szkole pierwszego wyboru)

od 21 maja 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r.

godz. 12.00

od 20 lipca 2018 r.

godz. 12.00

do 23 lipca 2018 r.

godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

godz. 12.00

-----

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

do 27 czerwca 2018 r.

godz. 12.00

do 27 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

14 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 12 lipca 2018 r.

godz. 12.00

do 19 lipca 2018 r.

godz. 12.00

od 14 sierpnia 2018 r.

godz. 12.00

do 20 sierpnia 2018 r.

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

21 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

 

 

 • Jeśli jesteś tym, komu w duszy gra...- zostań Aktorem Szkolnego Teatru Eureka!

 • Z nami znajdziesz sposób na prozę życia!!!

 • Przyjdź i razem z nami marz, myśl i twórz!

 • Razem z nami wyrusz w niezwykłą podróż i odegraj rolę swojego życia!

 • Dołącz do nas i razem stwórzmy teatralną drużynę marzeń!

 • Czekamy właśnie na Ciebie !!!

Klasa humanistyczno-językowa

Klasa, w której rozszerzenie realizowane będzie z języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub z  języka polskiego. Program w tej klasie umożliwia zdobycie kompetencji do studiowania między innym na kierunkach: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, filologia angielska.

Innowacyjność klasy realizowana jest poprzez dodatkowe zajęcia z edukacji filmowej i teatralnej.

Współpraca: Patronat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Klasa przyrodnicza

Klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, geografii lub języka angielskiego. Program skierowany jest dla uczniów zainteresowanych podejmowaniem studiów na kierunkach: medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, fizjoterapia, biotechnologia, mikrobiologia, technologia żywności, biologia, chemia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja,  wychowanie fizyczne.

Współpraca:  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Klasa matematyczno-informatyczna

Klasa z rozszerzonym programem matematyki, informatyki,  języka angielskiego lub geografii została przygotowana z myślą o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia.  Uczeń tej klasy ma  możliwość poszerzenia wiedzy matematycznej, oraz informatycznej wykorzystując nowoczesne rozwiązania ICT.  Program nauczania informatyki w tej klasie rozszerzony został o elementy robotyki i programowania robotów. 

 Klasa przygotowuje uczniów do studiów politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych, informatycznych, oraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy na informatyków, programistów, grafików komputerowych, czy web designerów.

Współpraca : Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie

Gramy od poniedziałku do piątku.
„Piosenka jest dobra na wszystko”- umilamy czas na każdej przerwie.
Dla każdego coś miłego – prezentujemy różne gatunki muzyczne i utwory obcojęzyczne.
Z nami jesteś na bieżąco – informujemy o ważnych wydarzeniach nie tylko z życia szkoły.
Pamiętamy o ważnych datach.
Promujemy wydarzenia szkolne.
„Dedykacje i życzenia do spełnienia” – każdy może zadedykować wybranych utwór i złożyć życzenia.
Łączymy przyjemne z pożytecznym. ☺ ☺ ☺

ZESPÓŁ SZKOLNEGO RADIOWĘZŁA:

Weronika Krysztofczyk kl. IIb LO

Jakub Kucharski kl. IIb LO

Agnieszka Włodarczyk kl. IIb LO

Julia Szewczyk kl.IIb LO

Dobrosława Jarzyńska kl. II b gim.

Eryk Skweres kl. II b gim.

Sandra Halamus kl. IIb gim.

Nikola Adamska kl. II b gim

Mateusz Szkup kl.II b gim.

Antoni Tracz kl. III a gim.

Karolina Wilczyńska kl.III a gim.

Weronika Lis kl.III a gim.

Aleksandra Urbańska kl.III b gim.

Sandra Kowalska kl.III b gim.

Opiekun: Katarzyna Osuwniak

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (tylko w szkole pierwszego wyboru)

od dnia 21 maja 2018r. do dnia 20 czerwca 2018r. godz. 12.00

od dnia 20 lipca 2018r. godz. 12.00 do dnia 23 lipca 2018r. godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od dnia 22 czerwca 2018r. do dnia 26 czerwca 2018r. godz. 12.00

-

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

do dnia 27 czerwca 2018r.

do dnia 27 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

w dniu 12 lipca 2018r. do godz. 12.00

w dniu 14 sierpnia 2018r. do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od dnia 12 lipca 2018r. godz. 12.00 do dnia 19 lipca 2018r. godz. 12.00

od dnia 14 sierpnia 2018r. godz. 12.00 do dnia 20 sierpnia 2018r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w dniu 20 lipca 2018r. do godz. 12.00

w dniu 21 sierpnia 2018r. do godz. 12.00

Podkategorie

Back to top