Regulamin elektronicznego naboru

do Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie

na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Podstawa prawna
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
  3. Zarządzenie Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów rekrutacji.
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
 2. Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
  1. Liczba punktów za ocenę z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  2. Liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
  3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 • Na wolne miejsca w szkole przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną.
 • Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego
  • W pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 • Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej
  • Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie.
  • Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.
  • Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie określonym w harmonogramie naboru.
  • Deklaracja wyboru i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w formie pisemnej w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji oraz podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Jeżeli gimnazjum macierzyste kandydata nie jest w systemie naboru, a wybrał on trzy szkoły ponadgimnazjalne z systemu - składa jedną kopię świadectwa i zaświadczenia w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, celem zweryfikowania jego osiągnięć. Weryfikacji dokonuje szkolny administrator w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wybrał szkoły ponadgimnazjalne spoza systemu to do każdej z nich musi złożyć kopię świadectwa i zaświadczenia.
  • Kandydat przyjmowany jest do tego oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów uzyskanych przez kandydata, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, jest wystarczająca do przyjęcia.
  • W terminie potwierdzania woli podjęcia nauki, kandydaci umieszczeni na liście zakwalifikowanych dostarczają do szkół oryginały świadectw oraz oryginały zaświadczeń o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, potwierdzając tym wolę podjęcia nauki. Kandydaci nie mogą dostarczyć oryginałów dokumentów, do innej szkoły, niż ta, w której są umieszczeni na liście wstępnej. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w ramach listy wstępnej mogą składać oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami.
  • Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej. Nie dotyczy to kandydatów, którzy nie zostali przydzieleni do żadnego oddziału w ramach listy wstępnej.
  • Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca. Szkolne komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.
  • Oddział zostanie utworzony w przypadku naboru odpowiedniej liczby kandydatów.
  • Kandydaci dokonują rejestracji w macierzystych gimnazjach. Pozostali kandydaci dokonują jej indywidualnie poprzez logowanie na stronie internetowej lodzkie.edu.com.pl.
  • Na terenie szkoły (biblioteka) tworzy się stanowisko służące do logowania i drukowania stosownych dokumentów.
 • Ustalenia końcowe
  • Terminy rekrutacji obowiązujące na rok szkolny 2019/2020 zostały określone w Zarządzeniu Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r..
  • Etapy postępowania w naborze elektronicznym określone są w harmonogramie i zamieszczone na stronach internetowych systemu elektronicznego naboru.
 • Harmonogram naboru

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (tylko w szkole pierwszego wyboru)

od 21 maja 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r.

godz. 12.00

od 20 lipca 2018 r.

godz. 12.00

do 23 lipca 2018 r.

godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

godz. 12.00

-----

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

do 27 czerwca 2018 r.

godz. 12.00

do 27 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

14 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 12 lipca 2018 r.

godz. 12.00

do 19 lipca 2018 r.

godz. 12.00

od 14 sierpnia 2018 r.

godz. 12.00

do 20 sierpnia 2018 r.

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

21 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

 

 

Back to top