Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko  do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

od dnia 13 maja 2019r.

do dnia 25 czerwca 2019r. godz. 12.00

od dnia 26 lipca  2019r.

do dnia 30 lipca  2019r. godz. 12.00

2. Uzupełnienie wniosku o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach egz. gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się  tylko w szkole pierwszego wyboru)

od dnia 21 czerwca  2019r.

do dnia 25 czerwca 2019r. godz. 12.00

 

 

 

-

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie  naboru.

do dnia  28 czerwca 2019r.

do dnia 5 sierpnia 2019r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, potwierdzających  spełnienie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym , w tym ustalonych  przez wójta, burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do  dnia 15 lipca 2019r

do dnia 20 sierpnia 2019r.

5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .

16 lipca 2019r.
 do godz. 12.00

w  dniu 21 sierpnia 2019r do godz. 12.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli  przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach  egzaminu ósmoklasisty.

od dnia 16 lipca 2019 godz. 12.00

do dnia 24 lipca 2019r. do godz. 12.00

od dnia 21 sierpnia.2019 godz. 12.00

do dnia 29 sierpnia 2019r. do godz. 15.00

7. Ogłoszenie listy kandydatów i nieprzyjętych do szkoły

25 lipca 2019r. godz. 12.00

w dniu 30 sierpnia 2019r.  do godz. 12.00

Back to top