Program : Akademia Licealisty  

                  “ International Studies  - Business, Politics, Culture, Media”

Inspiracją do napisania programu zajęć „ Akademia Licealisty”-International Studies” dla klasy humanistycznej jest współpraca z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2012-2016. Doświadczenia związane z organizowaniem warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych   w oparciu o zasoby ww. wydziału przyczyniły się chęci ujęcia takich zajęć  w usystematyzowany program korelujący z  podstawą programową.  W porozumieniu  z władzami uczelni od roku szkolnego 2016/2017 klasa humanistyczna została objęta patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych , którego koordynację prowadzi pani Agata Włodarska-Frykowska( z ramienia uczelni) oraz pani Iwona Mokras-Wosik .

Trzyletni cykl pracy z uczniem ma go przygotować do dalszej nauki na kierunkach humanistycznych w  zakresie biznesu, kultury, polityki, mediów a przede wszystkim da uczniowi możliwości osiągnięcia płynności i biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim, poprzez nacisk na poszerzanie zasobu słownictwa w kontekście kulturowym i umiejętność swobodnej komunikacji w formie ustnej i pisemnej. 

Program przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie nauki języka angielskiego, zrozumienia jego wielokulturowego oraz międzynarodowego znaczenia otaczającego świata w aspekcie kształtowania umiejętności efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, osiągania zamierzonych celów oraz skutecznego komunikowania się i współpracy z innymi, zarówno w obszarze regionalnym, jak i międzynarodowym. 

Back to top